021-76214260

خرپای تیرچه چیست؟

خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی، شبکه ای متشکل از میلگرد های کششی است که به صورت زیگزاکی به شکل خرپایه به یکدیگر جوش شده اند و ایستادگی لازم را برای تحمل باربه عنوان حمال را تامین میکنند.

مقالات

🔹ورق سیاه  ⬅️ بدون تغییر
🔺انواع لوله (صنعتی،داربستی) ⬅️ 65 الی 70 افزایش
🔺قوطی و پروفیل  ⬅️ 60 افزایش
🔹 پروفیل زد  ⬅️ بدون تغییر
🔺 نبشی ناودانی  ⬅️ 55 الی 65 افزایش
🔹محصولات مفتولی  ⬅️ بدون تغییر
🔺شمش فولادی  ⬅️ 20 الی 30 افزایش

🔺 میلگرد  ⬅️  15 الی 40 افزایش
🔺 میلگرد ذوبی در کارخانه ⬅️ 25 الی 35  افزایش
🔹میلگرد ذوبی در بنگاه ⬅️ بدون تغییر
🔺تیرآهن  سبک ذوبی در کارخانه ⬅️ 2 الی 3 افزایش
🔹تیرآهن  سنگین ذوبی در کارخانه ⬅️ بدون تغییر
🔺تیرآهن سبک ذوبی در بنگاه ⬅️ 1 الی 3 هزار افزایش
🔹تیرآهن  سنگین ذوبی در بنگاه ⬅️ بدون تغییر